Artikel 1 Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden, zoals gehanteerd door Nanny Home Nederland.

Nanny Home Nederland:
De eenmanszaak die met ouders/verzorgers overeenkomsten afsluit betreffende de bemiddeling voor kinderopvang en de begeleiding van deze opvang.

De vraagouder:
Natuurlijk persoon, ouder/verzorger, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een contract afsluit voor een kind met hij of zij een huishouden voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden.

Nanny:
Een door Nanny Home Nederland geschikt bevonden persoon die bereid is om een kind van de vraagouder bij het gezin thuis op te vangen.

Opvang door Nannies:
De opvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, tegen betaling in het huis van de vraagouder/verzorger door een nanny.

Overeenkomst van opdracht:
De overeenkomst van opdracht, gesloten tussen nanny en de vraagouder op grond waarvan een nanny aan de vraagouder/verzorger ter beschikking wordt gesteld.

De overeenkomst Nanny Home Nederland en vraagouder:
Overeenkomst van opdracht gesloten tussen Nanny Home Nederland en de vraagouder.

Oudercommissie:
Advies en overleg orgaan ingesteld door Nanny Home Nederland bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/ verzorgers.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nanny Home Nederland en de vraagouder, waaronder begrepen de Overeenkomst Nanny Home Nederland en Vraagouder en de Overeenkomst van Opdracht. Nanny Home Nederland wijst de toepasselijkheid van eventuele door vraagouder gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Nanny Home Nederland.

Artikel 3 De Overeenkomst van Opdracht

 1. De Overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en de nanny, met bemiddeling van Nanny Home Nederland, wordt gesloten voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging.
 2. De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en de nanny komt schriftelijk tot stand en gaat pas in op het moment van ondertekening door de vraagouder.
 1. Indien een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepalingen geacht worden overeengekomen te zijn datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten gestelde bepalingen het meest nabij komt.
 2. Afspraken met een nanny worden altijd gemaakt in overleg met Nanny Home Nederland en worden vastgelegd in de Overeenkomst tussen Vraagouders en Nanny. Het is de Vraagouder niet toegestaan om een nanny diensten te laten verlenen voor een gezin (welke niet in De Overeenkomst zijn omschreven), zonder voorafgaande toestemming van Nanny Home Nederland.
 3. Als de vraagouder gebruik wenst te maken van de nanny voor eventuele volgende kinderen, is de vraagouder gehouden gebruik te maken van de bemiddeling van Nanny Home Nederland en dient daartoe een nieuwe overeenkomst gesloten te worden.
 4. Indien de vraagouder de opvang via Nanny Home Nederland stopt maar met dezelfde Nanny doorgaat, is de ouder/verzorger aan Nanny Home Nederland een direct opeisbare boete van €1000,- per overtreding verschuldigd.
 5. Indien de vraagouder de opdracht met Nanny Home Nederland en de Nanny annuleert dan is zij €250,- verschuldigd aan Nanny Home Nederland.

Artikel 4 De dienst

 1. Nanny Home Nederland staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden zoals vastgelegd in de Overeenkomst, in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen.
 2. Nanny Home Nederland bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen De Vraagouder en Nanny. Nadat de De Vraagouder en de Nanny afspraken hebben gemaakt over de opvang van het kind, begeleidt Nanny Home Nederland De Vraagouder en de Nanny bij problemen betreffende de uitvoering van de opvang. Met De Vraagouder vindt minimaal 1 maal per jaar een evaluatie van de opvang plaats.
 3. De ouder heeft in de eerste maand van De Overeenkomst van Opdracht recht op een gratis vervanging indien de Nanny stopt; de leges van de gemeente voor de aanmelding in het van de Landelijk Register Kinderopvang worden wel opnieuw in rekening gebracht, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in De Overeenkomst van Opdracht.
 4. Alle Nanny’ s werken volgens de “Regeling dienstpersoneel aan huis” of als ZZP-er of zij zijn in dienst bij de ouders.
 5. Iedere Nanny heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. Deze worden door Nanny Home Nederland in rekening gebracht bij de Vraagouder. Dit is in overeenstemming met de regeling dienstpersoneel aan huis. De Nanny neemt alleen in overleg met De Vraagouder vakantie op.
 6. Iedere Nanny heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Daarnaast wordt bij ziekte het loon 6 weken doorbetaald (ten minste 70% of het minimumloon dat geldt), waarvan de 1ste 2 werkdagen voor eigen rekening van de Nanny zijn. De Nanny kan in overleg met De Vraagouder dit recht prijsgeven. Dit is vastgelegd in De Overeenkomst van Opdracht tussen Nanny en De Vraagouder. Op moment dat de Nanny in dienst is bij de ouders heeft de Nanny recht op vergoeding van salaris na 2 wachtdagen.

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomsten

 1. Partijen kunnen De overeenkomst van Opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren per de 1e van de maand. Bij opzegging door De Vraagouder of Nanny is de datum van ontvangst door Nanny Home Nederland bepalend.
 2. Indien De Vraagouder de afspraak, zoals vastgelegd in De Overeenkomst van Opdracht, voor aanvang van de mondeling overeengekomen plaatsingsdatum opzegt, dan is De Vraagouder annuleringskosten verschuldigd aan Nanny Home Nederland, deze bedragen € 250,-.
 3. De Overeenkomst van opdracht en De Overeenkomst tussen Nanny Home Nederland en de Vraagouder kan zonder inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd indien:
  1. het kind waarvoor het contract is afgesloten overlijdt.
  2. het kind waarvoor het contract is afgesloten, blijvend invalide wordt en deinvaliditeit zodanig is dat behoorlijk opvang via Nanny Home Nederland niet meermogelijk moet worden geacht.
  3. de Nanny waarmee het contract of het arbeidscontract is afgesloten overlijdt.
  4. de Nanny waarmee het contract is afgesloten, blijvend invalide wordt en deinvaliditeit zodanig is dat behoorlijke opvang via Nanny Home Nederland niet meermogelijk moet worden geacht.
  5. een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik niet ontzenuwd kanworden of als er sprake is van een aanklacht wegens kindermishandeling of seksueel misbruik.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. Nanny Home Nederland is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: a. De Vraagouder of Nanny de verplichtingen uit De Overeenkomst van opdracht niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, b. na het sluiten van De Overeenkomst van Opdracht met Nanny Home Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat De Vraagouder of Nanny de verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval er goede grond bestaat te vrezen dat De Vraagouder of Nanny slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Nanny Home Nederland is voorts bevoegd tot ontbinding over te gaan in geval van faillissement, surseance van betaling van De Vraagouder. Als dan wordt de laatstgenoemde geacht van rechtswege in gebreke te zijn, is de vordering onmiddellijk opeisbaar en is Nanny Home Nederland gerechtigd – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling – de Overeenkomst(en) in kwestie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan Nanny Home Nederland verder toekomende rechten.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien Nanny Home Nederland haar verplichtingen uit de Overeenkomsten met de De Vraagouder niet of gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is Nanny Home Nederland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Nanny Home Nederland schadeplichtig is.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle oorzaken die geheel buiten de invloedssfeer van Nanny Home Nederland vallen, waaronder oorlog, oorlogsdreiging en dergelijke, natuurrampen, , waardoor nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die oorzaken ten tijde van het sluiten van de Overeenkomsten al dan niet voorzien waren.

Artikel 8 Weigering

Nanny Home Nederland heeft het recht bemiddeling(en) of plaatsing te weigeren wanneer in redelijkheid kan worden aangenomen dat de belangen van Nanny Home Nederland door desbetreffende bemiddeling of plaatsing(en) ernstig kunnen worden geschaad, dat ter volledige en uitsluitende beoordeling van Nanny Home Nederland. De weigering tot opvang wordt door Nanny Home Nederland schriftelijk aan De Vraagouder medegedeeld. Nanny Home Nederland is niet verplicht een nadere reden voor de weigering op te geven.

Artikel 9 Tarieven

 1. Tariefswijzigingen worden voor advies voorgelegd aan de Oudercommissie. Voorts kunnen de tarieven tussentijds worden gewijzigd als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen.
 2. Vanaf de datum dat het kind wordt opgevangen zijn de ouders bureaukosten verschuldigd aan Nanny Home Nederland. De hoogte van de bureaukosten worden vastgelegd in De Overeenkomst van opdracht tussen Nanny Home Nederland en De Vraagouder.
 3. De Vraagouder is een uurtarief verschuldigd aan de Nanny. De hoogte hiervan is vastgesteld in De Overeenkomst van Opdracht tussen De Vraagouder en Nanny.

Artikel 10 Betaling / niet tijdige betaling

 1. De Vraagouder is verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur aan Nanny Home Nederland.
 2. De maandelijkse rekening van Nanny Home Nederland dient binnen 7 dagen na factuurdatum door De Vraagouder worden voldaan door betaling of automatische incasso.
 3. Indien De Vraagouder de betalingen door derden laat uitvoeren ontslaat dit hem niet van zijn betalingsverplichting binnen 7 dagen.
 4. Indien De Vraagouder niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Nanny Home Nederland zonder enige ingebrekestelling het recht haar vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening. Nanny Home Nederland hanteert hierbij de Wet Incassokosten (WIK)

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 1.De Vraagouder is aansprakelijk ten opzichte van Nanny Home Nederland, de Nanny en/of derden voor de gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de opvang. De Vraagouder is gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) met onderlinge aansprakelijkheid te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan Nanny Home Nederland te overleggen.
 2. Nanny Home Nederland heeft een collectieve gastouderverzekering afgesloten voor al haar Nanny’s.
 3. Nanny Home Nederland zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden.
 4. Nanny Home Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op De Vraagouder.
 5. Nanny Home Nederland is tegenover De Vraagouder niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Nanny’s toebrengen aan De Vraagouder of aan derden.
 6. Onverminderd het voorgaande uit dit artikel 11 is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs dan wel, zulks naar keuze van Nanny Home Nederland, tot het maximaal door de verzekering van Nanny Home Nederland uit te keren bedrag.

Artikel 12 Klachtenprocedure

 1. Op klachten is het Klachtenreglement van Nanny Home Nederland van toepassing. Dit Klachtenreglement wordt bij De Overeenkomst van Opdracht aan de ouders en Nanny verstrekt.
 2. Klachten over de uitvoering van De Overeenkomst van Opdracht moeten schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij Nanny Home Nederland gemeld worden en wel tijdig nadat De Vraagouder de gebreken heeft geconstateerd, doch binnen 2 maanden na constatering.
 3. Indien De Vraagouder nalaat binnen de hierboven genoemde termijn de klacht in te dienen, kan tot gevolg hebben dat de klacht niet in behandeling wordt genomen en De Vraagouder of haar rechten verliest.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle door Nanny Home Nederland gesloten Overeenkomsten of op de hieruit voortvloeiende contracten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam of de geschillencommissie in Den Haag.